IDANWO EDE YORUBA FUN OLODUN KINNIN


SUBJECT: YORUBA LANGUAGE                     

DAHUN GBOGBO IBEERE

1. Fa ila sabe faweli                                 ( T,                      A, )

2. Fa ila sabe Oro ti o ni iro faweli ‘en ‘    ( Okan ,                 iyen )

 3. Fa ila sabe Oro ti o ni iro faweli ‘in’      ( eyin ,                eran )

      4. Ki ni oruko nnkan yi ni Yoruba?                                                                                                               

              Aga –  (chair ,              Cup)               

Tabili –  (Bucket ,      Table)                         

5. Ko Oro ti o bere pelu leta wonyi:

A-______________________                              E_______________________

6. Fa ila sabe ege Oro meji

Atupa.               Abo

Ile-iwe              Ewa

Epa                  Mi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

%d bloggers like this: